Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w partnerstwie z Urzędem Pracy m.st. Warszawy przystąpił do realizacji projektu pn. „Pracownia Przedsiębiorczości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie).

Realizacja projektu: Centrum Kształcenia w Kutnie

Okres realizacji: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Grupa docelowa: projekt skierowany do 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-67 lat z powiatu kutnowskiego w tym minimum 50% niepełnosprawnych.

Cel projektu: zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu pomocy opartego na rozwoju kompetencji społecznych i potencjału zawodowego uczestników projektu.

Formy wsparcia: indywidualna diagnoza potrzeb i potencjału uczestników projektu, opracowanie ścieżki reintegracji, indywidualny coaching, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie realizuje projekt „ANGIELSKI TWOJĄ SZANSĄ” skierowany do osób w wieku 18-64 (szczególnie do kobiet i mężczyzn powyżej 50 r.ż. oraz o niskich kwalifikacjach) pracujących oraz niezatrudnionych (nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne), zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie rozpoczął realizację projektu „NOWE KWALIFIKACJE, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt realizowany w partnerstwie z: Universal Mobility SL, Hiszpania

Okres realizacji: od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.10.2020 r.

Grupa docelowa: projektem objęte są 3 szkoły Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Technikum Lotnicze w Ciechanowie łącznie 60 uczniów (1 grupa Warszawa, 3 grupy Ciechanów).

Cele szczegółowe projektu:

 • wzrost kompetencji zawodowych w obszarze informatyki, teleinformatyki realizacji nagrań i nagłośnień, mechaniki lotniczej u 60 uczestników,
 • wzrost znajomości języka  angielskiego u 60 uczestników,
 • wzrost kompetencji interpersonalnych u 60 uczestników,
 • rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kształcenia zawodowego u 60 uczestników,
 • wzmocnienie pozycji szkół ZDZ na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez poniesienie akt akcyjności oferty u 60 uczestników.

Okres realizacji: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.08.2020 r.

Grupa docelowa: 476 mieszkańców Mazowsza, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym 262 kobiet i 214 mężczyzn, osoby pracujące, bezrobotne
i pozostające bez pracy w wieku od 18 roku życia.

Cel projektu: wzrost do 30.06.2020 u co najmniej 90% (235K i 193M) z 476 uczestników
i uczestniczek (262K i 214M) projektu tj. osób dorosłych z terenu województwa mazowieckiego kwalifikacji w obszarze obróbki metali, obsługi urządzeń transportu bliskiego, transportu ciężarowego, elektroenergetyki, eksploatacji maszyn roboczych, fryzjerstwa, kosmetyki, gastronomii i florystyki przez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

Okres realizacji

06. 2018 - 07.2019 r.

Główny cel projektu:

Celem projektu są wyjazdy uczniów klas fryzjerskich z trzech szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie prowadzonych w Warszawie i Siedlcach do Irlandii.

Realizacja projektu: Centrum Kształcenia w Kutnie

Okres realizacji: od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.01.2020 r.

Grupa docelowa: 80 osób (48K, 32M) w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczno -zawodowej, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby z niskimi kwalifikacjami.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 80 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Formy wsparcia:

 • określenie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej,
 • aktywizacja społeczna: indywidualne poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne (prawne, rodzinne, obywatelskie), warsztaty interpersonalne,
 • aktywizacja edukacyjna: kurs komputerowy ECDL BASE,
 • aktywizacja zawodowa: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
 • kurs zawodowy - dopasowany do indywidualnych potrzeb uczestnika oraz lokalnego rynku pracy,
 • staż zawodowy 3 – miesięczny.

Okres realizacji:

01.04. 2017 - 31.03.2019 r.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u osób dorosłych z województwa mazowieckiego poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.

Okres realizacji: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2020 r. Okres realizacji: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2020 r. 

Grupa docelowa: 500 mieszkańców Mazowsza, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym 275 kobiet i 225 mężczyzn, osoby pracujące, bezrobotnei pozostające bez pracy w wieku od 18 roku życia.

Cel projektu: wzrost do 30.09.2020 u co najmniej 90% (247K i 203M) z 500 uczestnikówi uczestniczek (275K i 225M) projektu tj. osób dorosłych z terenu województwa mazowieckiego kwalifikacji w obszarze obróbki metali, obsługi urządzeń transportu bliskiego, transportu ciężarowego, elektroenergetyki, eksploatacji maszyn roboczych, fryzjerstwa, kosmetyki, gastronomii i florystyki przez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

Projekt „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenia zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji na stronie projektu: mazowieckastrefakwalifikacji.zdz.edu.pl

Okres realizacji:

11.2016- 06.2018

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów czterech szkół zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie prowadzonych w Ciechanowie, Radzyminie, Siedlcach poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, programie doradztwa zawodowego, stażach i praktykach, zajęciach w szkole wyższej i kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Okres realizacji:

01.03.2017-28.02.2019

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej osób opiekujących się dzieckiem do lat 3, które zamieszkują na terenie gminy wiejskiej Kutno, dzięki zapewnieniu opieki nad ich dziećmi w żłobku „Kolorowy Świat w Kutnie.

Okres realizacji:

01.08.2016-31.07.2017

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kutno dla dzieci w wieku 3-6 lat, dzięki utworzeniu nowych miejsc przedszkolnych oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe w przedszkolu „Kolorowy Świat” w Kutnie.

Okres realizacji:

01.03.2016-30.06.2017r.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób dorosłych, biernych zawodowo z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego poprzez:

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe

Okres realizacji:

01.07.2016-30.06.2017

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miejsko-wiejskiej gminy dla dzieci w wieku 3-5 lat dzięki utworzeniu nowego przedszkola w Ciechanowie.

Okres realizacji:

01.10.2014 - 30.11.2015

Główny cel projektu

Projekt skierowany do 60 osób z terenu woj. mazowieckiego, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Okres realizacji:

01.09.2014 - 30.06.2015

Główny cel projektu

Projekt objął wsparciem 46 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez ZDZ w Kutnie. Celem projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia w ZSZ oraz poprawa wyników w nauce u min. 80% uczniów szkoły.

Okres realizacji:

01.07.2014 - 30.06.2015

Główny cel projektu

Celem projektu było zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie wiejskiej Kutno poprzez utworzenie punktu przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku 3-5 lat.

Okres realizacji:

01.02.2014 - 30.11.2014

Główny cel projektu

Projekt objął wsparciem 60 dorosłych (18-30 lat) osób bezrobotnych z powiatu kutnowskiego. Celem projektu był wzrost kompetencji uczestników w zakresie technologii ICT poprzez udział w kursach ECDL CORE podnoszących umiejętności obsługi komputera i uzyskanie certyfikatu ECDL CORE przez co najmniej 80% uczestników.

Okres realizacji:

01.01.2014 - 31.05.2015

Główny cel projektu

Projekt adresowany do 40 bezrobotnych osób z powiatu kutnowskiego w wieku 18-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu było uzyskanie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia. Uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym i wsparciem psychologicznym, uczestniczyli w kursach spawania zakończonych egzaminem przed Komisją Spawalniczą, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Zostali również objęci pośrednictwem pracy, a co najmniej 20% podjęło zatrudnienie.

Okres realizacji:

01.01.2014 - 30.06.2015

Główny cel projektu

Grupę docelową stanowiło 60 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z terenu woj. mazowieckiego. Celem projektu było kompleksowe wsparcie uczestników poprzez realizację szkoleń zawodowych, 3-miesięcznych staży i pośrednictwa pracy (co najmniej 50% podjęło zatrudnienie) oraz poprzez przyznanie 20 os. środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie.    

Okres realizacji:

01.01.2014 - 30.11.2014

Główny cel projektu

Projekt skierowany do 108 osób dorosłych z obszaru woj. mazowieckiego z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem lub nabyciem umiejętności językowych.

Okres realizacji:

01.10.2013 - 30.06.2015

Główny cel projektu

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 90% uczestników i uczestniczek poprzez ich udział w szkoleniach zawodowych.

Okres realizacji:

01.09.2013-28.02.2015

Główny cel projektu

Projekt ponadnarodowy skierowany był do 80 osób niepracujących, w tym: 30% w wieku 15-30 lat, 30 % w wieku 50-64 lata, zamieszkujących w woj. mazowieckim.

Okres realizacji:

01.09.2013 - 30.06.2014

Główny cel projektu

Projekt adresowany do 156 osób dorosłych w wieku 18-64 lat w tym 50% w wieku 50+, z obszaru woj. mazowieckiego, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach ICT.

Okres realizacji:

01.01.2013 - 31.01.2015

Główny cel projektu

Projekt został skierowany do 90 osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej, z terenu woj. mazowieckiego o niskim poziomie wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego.

Okres realizacji:

01.01.2013 - 31.12.2014

Główny cel projektu

Projekt dla 156 osób zamieszkałych w woj. mazowieckim, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne, o niskim poziomie wykształcenia, kompetencji społecznych, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.