EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zakres tematyczny

  • eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Efekty uczenia się

  • znajomość i stosowanie przepisów BHP i PPOŻ, prawa energetycznego, budowlanego i innych
  • ocena zagrożenia i eliminowanie porażenia prądem elektrycznym
  • posługiwanie się dokumentacją techniczną urządzeń elektrycznych
  • umiejętność wykonania: montażu, demontażu, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń elektrycznych
  • zasady udzielenia pierwszej pomocy

Czas trwania

21 godzin teorii, 19 godzin praktyki

System zajęć

dzienny, popołudniowy, weekendowy

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji

Po zakończeniu kursu egzamin państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną akredytowaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Po pozytywnym wyniku egzaminu świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV.

Miejsce kursu

Warszawa